Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KomPassie zorg groep
E-mail: info@kompassiezorg.nl
Website: www.Kompassiezorg.nl

Algemene voorwaarden Kompassiezorg groep B.V.
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Werkingssfeer
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – De opdracht
Artikel 4 – Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 5 – Opschortingsrecht
Artikel 6 – Werkprocedure terbeschikkingstelling of bemiddeling
Artikel 7 – Arbeidsduur en werktijden ZZP’er
Artikel 8 – Bedrijfssluitingen en vrije dagen
Artikel 9 – Taken i.r.t. tarief ZZP’er
Artikel 10 – Samenwerking ZZP’er
Artikel 11 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Artikel 12 – Tarief ZZP’er
Artikel 13 – Facturatie ZZP’er
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Aansprakelijkheid Kompassiezorg
Artikel 16 – Annuleren/teruggeven opdracht
Artikel 17 – Relatiebeding
Artikel 18 – Overname ZZP’er
Artikel 19 – Persoonsgegevens
Artikel 20 – Geheimhouding
Artikel 21 – Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 22 – Geschillen
Artikel 1 –Werkingssfeer
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Kompassiezorg voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ZZP’ers aan opdrachtgevers en/of de bemiddeling van ZZP’er(s) ten behoeve van de totstandkoming van een overeenkomst tussen ZZP’er(s) en opdrachtgevers. Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst, gelden zij ook voor eventuele daarna gesloten overeenkomsten en wordt opdrachtgever geacht die toepasselijkheid bij het aangaan van een opvolgende overeenkomst te hebben aanvaard, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard of aan opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
2. Eventuele toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten tenzij de toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt aanvaard. Indien en voor zover ook andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op de overeenkomst, geldt bij onverenigbaarheid van de verschillende algemene voorwaarden dat de deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
Artikel 2 – Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Kompassiezorg zorg: De besloten vennootschap Kompassiezorg groep B.V. die op basis van een overeenkomst ZZP’ers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers en/of bemiddelt tussen opdrachtgevers en ZZP’er(s) voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen een opdrachtgevers en ZZP’er(s);
2. ZZP’er: de door Kompassiezorg bij de opdrachtgever ingezette ZZP’er.
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een ZZP’er werkzaamheden onder diens leiding en toezicht laat verrichten en/of een ZZP’er werkzaamheden in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel laat uitvoeren.
4. ZZP’er: een natuurlijk persoon die als zorgprofessional krachtens een overeenkomst van opdracht voor eigen rekening en risicowerkzaamheden verricht bij een opdrachtgever;
5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een ZZP’er in het kader van een opdracht.
6. Bemiddeling: het bijeenbrengen en/of faciliteren van opdrachtgever en ZZP’er die met elkaar een overeenkomst van opdracht aangaan en daartoe met Kompassiezorg een bemiddelingsovereenkomst zijn aangegaan.
7. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Kompassiezorg op grond waarvan een enkele ZZP’er door Kompassiezorg aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief en/of de bemiddelingsovereenkomst tussen een opdrachtgever en Kompassiezorg voor het tot stand brengen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een ZZP’er.
8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Kompassiezorg verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw voor het ter beschikking stellen van ZZP’ers en/of het door de opdrachtgever aan Kompassiezorg verschuldigde tarief voor de bemiddeling van ZZP’er(s). Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 
Artikel 3 – De opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
–  óf voor een vaste periode;
–  óf voor een bepaalbare periode;
–  óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
3. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgesteld objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.
5. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
6. Kompassiezorg is gerechtigde de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
– Opdrachtgever in verzuim is en opdrachtgever dit verzuim niet binnen zeven dagen na hiervoor door Kompassiezorg in gebreke is gesteld, heeft opgeheven;
–  Er onder opdrachtgever conservatoir- en/of executoriaal beslag is gelegd;
– Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
7. Indien Kompassiezorg de beëindiging op één van deze gronden inroept, leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Kompassiezorg voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de beëindiging zullen de vorderingen van Kompassiezorg onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling en/of bemiddeling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Kompassiezorg om de lopendeterbeschikkingstelling(en)/bemiddeling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.        
Artikel 4 – Vervanging en beschikbaarheid
1. Kompassiezorg is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende ZZP’er aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.
2. Kompassiezorg is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde ZZP’er door een andere ZZP’er onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Kompassiezorg  zorg, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
3. Kompassiezorg schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Kompassiezorg om welke reden dan ook een (vervangende) ZZP’er niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
Artikel 5 – Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de ZZP’er tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
2. Indien de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de ZZP’er of de ZZP’er niet tewerk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Kompassiezorg het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
3. Indien de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de ZZP’er of de ZZP’er niet tewerk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Kompassiezorg de bemiddelingskosten te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
4. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd. 
Artikel 6 – Werkprocedure terbeschikkingstelling of bemiddeling
1. De opdrachtgever verstrekt Kompassiezorg voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. Kompassiezorg bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende ZZP’ers/ZZP’er(s), welke ZZP’ers/ZZP’er(s) zij aan de opdrachtgever voorstelt ter  uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde ZZP’er/ZZP’er af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde ZZP’er of bemiddeling van de ZZP’er geen doorgang vindt.
3. Kompassiezorg schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Kompassiezorg voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een ZZP’er ter beschikking te stellen of het bemiddelen van een ZZP’er, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever
gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een ZZP’er of bemiddeling van een ZZP’er.
4. Kompassiezorg is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van ZZP’ers
en/of bemiddelen van ZZP’er(s) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling en/of totstandkoming van een overeenkomst met de ZZP’er een schriftelijke klacht ter zake bij Kompassiezorg indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kompassiezorg bij de selectie en/of bemiddeling. 
Artikel 7 – Arbeidsduur en werktijden ZZP’er
De arbeidsomvang en de werktijden van de ZZP’er bij de opdrachtgever worden vastgelegd
in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de ZZP’er zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de ZZP’er voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de ZZP’er de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
Artikel 8 – Bedrijfssluitingen en vrije dagen
De opdrachtgever dient Kompassiezorg bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Kompassiezorg deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de overeenkomst van opdracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Kompassiezorg onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Kompassiezorg tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Kompassiezorg het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
Artikel 9 – Taken i.r.t. tarief ZZP’er
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de ZZP’er uit te oefenen taken en wordt met Kompassiezorg afgestemd over de hoogte van het tarief.
2. Het tarief van de ZZP’er, daaronder mede begrepen eventuele kostenvergoedingen zoals kilometervergoeding, wordt vastgesteld conform de tarievenregeling, aan de hand van de in de overeenkomst opgenomen taakomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die taakomschrijving en het bijbehorende tarief niet overeenstemt met de werkelijk door de ZZP’er uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Kompassiezorg onverwijld de juiste taakomschrijving aanreiken. Het tarief van de ZZP’er zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe taakomschrijving. Indien de aanpassing leidt tot een hoger tarief, corrigeert Kompassiezorg het tarief van de ZZP’er én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke taken aan de Kompassiezorg verschuldigd.
Artikel 10 – Samenwerking ZZP’er
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de ZZP’er in de samenwerking met ZZP’er op dezelfde zorgvuldige wijze gedragen als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ZZP’er op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor verrichtenvan werkzaamheden.
3. De opdrachtgever kan de ZZP’er slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Kompassiezorg en de ZZP’er daarmee vooraf hebben ingestemd.
4. Kompassiezorg is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schade en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de ZZP’er zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de ZZP’er.
5. Kompassiezorg is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die ZZP’ers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of derden.
6. De opdrachtgever en ZZP’er zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade aan Kompassiezorg (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Kompassiezorg zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Kompassiezorg eventuele andere vorderingen kan instellen. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
Artikel 12 – Tarief ZZP’er
1. Het door de opdrachtgever aan Kompassiezorg verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Kompassiezorg op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft.
2. Het tarief voor het ter beschikking stellen van een ZZP’er wordt vermeerderd met de toeslagen en de kostenvergoedingen die Kompassiezorg verschuldigd is aan de ZZP’er. 
3. Indien op enig moment het tarief moet worden aangepast, stelt Kompassiezorg het tarief van de ZZP’er en de bemiddelingskosten opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de taakomschrijving.
Artikel 13 – Facturatie ZZP’er
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
2. De opdrachtgever en Kompassiezorg kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de ZZP’er correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de ZZP’er, het aantal gewerkte uren, overuren en onregelmatigheidsuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Kompassiezorg aansluitend aan de door de ZZP’er gewerkte periode over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Kompassiezorg wordt verstrekt.
5. De ZZP’er draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording van de uren die hij werkt voor een opdrachtgever. De ZZP’er geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het aantal gewerkte uren te controleren voordat hij overgaat tot factureren.
6. Opdrachtgever, ZZP’er en Kompassiezorg kunnen overeenkomen dat Kompassiezorg factureert namens ZZP’er aan Opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt vervolgens Kompassiezorg en Kompassiezorg betaalt ZZP’er namens Opdrachtgever.
Artikel 14 – Betaling
1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Kompassiezorg ingediende nota binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.. Opschorting van betaling of verrekening is door opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen met opdrachtgever.
2. Uitsluitend betalingen aan Kompassiezorg of aan een door Kompassiezorg schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan ZZP’er en of het verstrekken van voorschotten aan ZZP’er zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. Reclames over enige factuur moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Kompassiezorg zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
4. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief administratieve kosten met een minimum van € 250 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Kompassiezorg of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Kompassiezorg ter incasso uit handen is gegeven, in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
5. Bij uitblijven van tijdige en volledige betaling door opdrachtgever conform de factuur, is ZZP’er tevens gerechtigd haar diensten krachtens de Overeenkomst op te schorten en – indien dit niet het gewenste effect heeft – te beëindigen.
6. ZZP’er zal een eventuele opschorting schriftelijk aankondigen en tenminste een termijn van veertien (14) dagen in acht nemen alvorens zij tot opschorting overgaat.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid Kompassiezorg
1. Iedere aansprakelijkheid van Kompassiezorg wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden.
2.Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan opdrachtgeverstarief/ bemiddelingskosten dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 10.000.
3. De aansprakelijkheid van Kompassiezorg is uitgesloten voor:
  • Handelen of nalaten door haar ZZP’ers;
  • Handelen of nalaten door derden die Kompassiezorg inschakelt
  • ter uitvoering van de opdracht;
  • Het eindigen van een terbeschikkingstelling van een
  • ZZP’er, om welke reden dan ook;
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Kompassiezorg daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit. 
5. Aansprakelijkheid van Kompassiezorg voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
Artikel 16 – Annuleren/teruggeven opdracht
1. Indien een reeds schriftelijk bevestigde opdracht wordt geannuleerd door de Opdrachtgever kan Kompassiezorg bij de opdrachtgever annuleringskosten in rekening brengen. Indien de opdracht binnen 24 uren voor werkelijke aanvang wordt geannuleerd, wordt de opdracht volledig aan de opdrachtgever gefactureerd.
2. Indien ZZP’er op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met de opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de ZZP’er de Bemiddelaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via telefoonnummer +316345703531 en het telefoonnummer van de locatie waar de opdracht zou worden uitgevoerd, te vinden bij de opdracht in het planning- en urenregistratiesysteem. De Bemiddelaar kan vervolgens in overleg met de Opdrachtgever voorzien in (tijdelijke) vervanging.
3. Indien de situatie zoals in het voornoemde artikel zich voordoet binnen 24 uur voor aanvang van de dienst, of wanneer de ZZP’er niet telefonisch via het telefoonnummer +31634570353afmeldt, dan zal Bemiddelaar namens de Opdrachtgever de geleden schade in rekening brengen aan de ZZP’er, ter hoogte van alle extra kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken als gevolg van het niet tijdig annuleren van de opdracht. Deze extra kosten zullen onder andere kunnen bestaan, maar deze opsomming is niet volledig, uit de hogere bemiddelingskosten en de hogere vervangingskosten dan wel kosten die Opdrachtgever heeft als gevolg van het moeten zoeken naar een vervanger.
4. Indien ZZP’er om welke reden dan ook niet in staat is om de opdracht (gedeeltelijk) uit te voeren kan ZZP’er de (deel) opdracht tot 24 uur voor overeengekomen aanvang uitsluitend telefonisch via telefoonnummer +31634570353 kosteloos annuleren. Als ZZP’er na deze termijn de aanvaarde opdracht (gedeeltelijk) niet kan uitvoeren dan kan Bemiddelaar naast hetgeen vermeld in artikel 16 lid 3 de kosten die zij heeft moeten maken ten behoeve van de dienstverlening voor ZZP’er en voor Opdrachtgever bij ZZP’er in rekening brengen. Dit kunnen onder meer de volgende kosten zijn, maar deze opsomming is niet limitatief; administratiekosten, extra kosten voor het uitvoeren van de bemiddeling dienstverlening tussen Opdrachtgever en Bemiddelaar en sancties die door Opdrachtgever opgelegd zijn in verband met het niet uitvoeren van de opdracht door Bemiddelaar.
5. Onder zeer uitzonderlijke omstandigheden kan door Bemiddelaar namens Opdrachtgever worden besloten geen schade in rekening te brengen aan ZZP’er.
Artikel 17 – Relatiebeding
1. ZZP’er voert geen werkzaamheden uit bij Opdrachtgever, via andere uitzend- of bemiddelingsbureaus dan Kompassiezorg  zorg, of rechtstreeks als Zzp´er zonder tussenkomst of bemiddeling door Kompassiezorg zorg, gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht, en gedurende 12 maanden na het beëindigen hiervan. 
2. Bij overtreding van artikel 5.1 is ZZP’er jegens Kompassiezorg een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.500 per overtreding en € 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Kompassiezorg heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.
3. ZZP’er werkt enkel via Kompassiezorg bij de instelling. Het staat de ZZP’er vrij om bij de instelling direct in loondienst treden waarvoor Kompassiezorg geen fee wenst te ontvangen. 
4. Artikel 5.1 en 5.2 wordt buiten werking gesteld indien Opdrachtgever met ZZP’er een directe Overeenkomst van opdracht aangaat op grond van de voorwaarden beschreven in artikel 18. 
Artikel 18 – Overname ZZP’er 
1. De Opdrachtgever die voornemens is een directe overeenkomst van opdracht met de ZZP’er aan te gaan, brengt Kompassiezorg hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. Kompassiezorg kan, voor zover de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over het arbeidsverleden van de ZZP’er verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de ZZP’er.
2. De Opdrachtgever zal geen directe overeenkomst van opdracht aangaan met de ZZP’er zolang de Driepartijenovereenkomst nog niet rechtsgeldig is geëindigd, en gedurende 12 maanden na het beëindigen hiervan.
3. Indien de Opdrachtgever een directe overeenkomst van opdracht aangaat met een ZZP’er, die aan hem ter beschikking wordt gesteld door Kompassiezorg  zorg, vóórdat die ZZP’er 2080 uren heeft gewerkt voor opdrachtgever, is de Opdrachtgever aan Kompassiezorg een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de laatst geldende standaard bemiddelingsvergoeding over 1250 uren minus de reeds door die ZZP’er gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW. 
5. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel direct een overeenkomst van opdracht aangaat met de ZZP’er eindigt de driepartijenovereenkomst tussen ZZP’er, opdrachtgever en Kompassiezorg met ingang van de dag waarop die overeenkomst van opdracht aanvangt.
6. Indien de Opdrachtgever met de ZZP’er niet aansluitend, maar binnen 12 maanden na het einde van de inzet van de ZZP’er, een Overeenkomst van Opdracht aangaat, is hij eveneens de in artikel 17.2 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de ZZP’er hiertoe -rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de ZZP’er – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht is aangegaan.
Artikel 19 – Persoonsgegevens
Kompassiezorg gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Kompassiezorg verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Kompassiezorg naar het privacy statement van Kompassiezorg op de website www.Kompassiezorg zorg.nl.
Artikel 20 – Geheimhouding
1. Kompassiezorg en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Kompassiezorg zal op verzoek van de Opdrachtgever de ZZP’er verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend is of wordt, tenzij op de ZZP’er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Kompassiezorg is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het schenden van de geheimhoudingsplicht door de ZZP’er, ongeacht of de Opdrachtgever en/of Kompassiezorg met de ZZP’er enig beding is overeengekomen.
Artikel 21 – Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de Kompassiezorg worden meegewogen.
Artikel 22 – Geschillen
Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Kompassiezorg is gevestigd tenzij op grond van een wettelijke bepaling een andere rechtbank bevoegd is.